ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนอัตรากำลัง3ปี 2558 -2560
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ กำหนดการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ อบต.ย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ] 
       กำหนดการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ.doc
   ทำรายการเมื่อ: 24-มีค.-09at 10:27
ราคากลางโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กนักเรียน อบต.ย่านยาว หมู่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร   [ 5/24/2017 2:01:31 PM ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อซอยบึงแม่โจนถึงซอยสนั่น หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร   [ 3/20/2017 3:43:01 PM ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนกล้วย หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร   [ 3/17/2017 4:01:04 PM ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัดหงษ์ หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร   [ 3/17/2017 3:58:43 PM ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา   [ 12/16/2016 2:37:38 PM ]
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 10/17/2016 3:14:36 PM ]
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางฉาบลาดยางพาราสเลอรี่ซีล   [ 9/29/2016 11:25:19 AM ]