ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552 ] 
      

 

โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวต่อต้านยาเสพติ ด

ประจำปี 2552

1. โครงการ      โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน อบต.ย่านยาวต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี 2552

2. หลักการและเหตุผล การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคนเพราะ ทำให้เกิดความเข้มแข็งสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนทำให้เยาวชนและประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบ วินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชบัญญัติ “ กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จึงได้ทำโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนอบต.ย่านยาว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี  2552

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการในตำบล

3.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา

3.3 เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ

4. เป้าหมาย       4.1 จัดการแข่งขัน จำนวน  1 ชนิด คือ กีฬาฟุตบอลเยาวชน   ได้แก่                 

                                                  1.   เยาวชนหญิง 7 คน อายุ  14 – 18 ปี

                                      2.  เยาวชนชาย 7 คน อายุ  14 – 18 ปี

                                                 3.  คู่พิเศษระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.

5. พื้นที่ดำเนินงาน      ดำเนินการที่สนามกีฬาตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4

6. ระยะเวลาที่ดำเนินการ         วันที่   19 – 20  กันยายน   2552

7. เงินรางวัลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1          เงินรางวัล    2,500  บาท พร้อมถ้วย

รางวัลที่ 2          เงินรางวัล    2,000  บาท พร้อมถ้วย

รางวัลที่ 3          เงินรางวัล    1,500  บาท

รางวัลที่ 4          เงินรางวัล    1,000  บาท

 

คุณสมบัติการรับสมัครทีมเยาวชน 7 คน

1.    เยาวชนอายุ 14 - 18 ปี (เกิดปี พ.ศ.2534 - 2538)

2.    ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลย่านยาว

3.     สมัครได้ทีมละไม่เกิน 12 คน (ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง)

4.     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

 

------------------------------------------------------------ -------

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 11-สค.-09at 08:39
ประกาศสอบราคารถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ย่านยาว   [ 10/6/2015 10:24:32 AM ]
ประกาศสอบราคาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ย่านยาว   [ 10/6/2015 10:23:21 AM ]
โครงการจัางเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   [ 10/1/2015 12:48:33 PM ]
โครงการจ้างเหมารถยนต์รับ_ส่งเด็กปฐมวัย   [ 10/1/2015 12:47:51 PM ]
ประกาศสอบราคา   [ 8/26/2015 3:33:47 PM ]
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพุฒ เทพจันทร์ ถึงบ้านนายทน ปิ่นทอง หมู่ที่ 9   [ 8/24/2015 2:32:50 PM ]
ประกาศขายทอดตลาด   [ 8/14/2015 3:28:31 PM ]