ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนอัตรากำลัง3ปี 2558 -2560
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552 ] 
      

 

โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวต่อต้านยาเสพติ ด

ประจำปี 2552

1. โครงการ      โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน อบต.ย่านยาวต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี 2552

2. หลักการและเหตุผล การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคนเพราะ ทำให้เกิดความเข้มแข็งสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนทำให้เยาวชนและประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบ วินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชบัญญัติ “ กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ “

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จึงได้ทำโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนอบต.ย่านยาว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี  2552

3. วัตถุประสงค์  3.1 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการในตำบล

3.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา

3.3 เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ

4. เป้าหมาย       4.1 จัดการแข่งขัน จำนวน  1 ชนิด คือ กีฬาฟุตบอลเยาวชน   ได้แก่                 

                                                  1.   เยาวชนหญิง 7 คน อายุ  14 – 18 ปี

                                      2.  เยาวชนชาย 7 คน อายุ  14 – 18 ปี

                                                 3.  คู่พิเศษระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.

5. พื้นที่ดำเนินงาน      ดำเนินการที่สนามกีฬาตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4

6. ระยะเวลาที่ดำเนินการ         วันที่   19 – 20  กันยายน   2552

7. เงินรางวัลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1          เงินรางวัล    2,500  บาท พร้อมถ้วย

รางวัลที่ 2          เงินรางวัล    2,000  บาท พร้อมถ้วย

รางวัลที่ 3          เงินรางวัล    1,500  บาท

รางวัลที่ 4          เงินรางวัล    1,000  บาท

 

คุณสมบัติการรับสมัครทีมเยาวชน 7 คน

1.    เยาวชนอายุ 14 - 18 ปี (เกิดปี พ.ศ.2534 - 2538)

2.    ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลย่านยาว

3.     สมัครได้ทีมละไม่เกิน 12 คน (ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง)

4.     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

 

------------------------------------------------------------ -------

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 11-สค.-09at 08:39
ยกเลิกประกาศสอบราคา   [ 16/11/2558 15:25:35 ]
ประกาศสอบราคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ย่านยาว   [ 13/11/2558 14:34:22 ]
โครงการจ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งเด็กปฐมวัย1   [ 10/11/2558 16:02:49 ]
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหงษ์ 1ม.3   [ 4/11/2558 16:23:49 ]
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ปัจจุบันงวดเดือนพฤศจิกายน2556   [ 31/10/2558 12:18:35 ]
แผนพัฒนาบุคลากรปี 58 - 60   [ 30/10/2558 15:17:19 ]
การจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์   [ 28/10/2558 9:25:35 ]